رادیو آزادگان         

زمان پخش
Dec 06,2009

بابک اکبر فراهانی - از اعضا کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی

Dec 06,2009
Dec 06,2009
Dec17,2009
Dec17,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Feb04,2010
Feb04,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Mar15,2010
Mar15,2010
Apr12,2010
Apr12,2010
May11,2010
May22,2010
Jun02,2010
Jun10,2010
Jun15,2010
July08,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 -16 آذرسمبل روزمبارزات دانشجوئی ودربعدوسیعتر یک سرفصل ویکروزملی اعتراض به کودتاهاوکودتاگران،جنبش امروزملت ایران دنباله مبارزات

2 -یکصدسال اخیرمیباشد،جنبش سبزایران یک جنبش ملی دمکراتیک،مسالمت آمیزوخشونت گریزانسانی است،رابطه ترس وسرکوب،آشفتگیهای رژیم

3 - جنبش لحظه به لحظه راهای جدید پیدامیکند،ناکامی رژیم ازبخشونت کشیدن جنبش،خواست جنبش سبزامروزچیست وراه حل برون شدازاین شرایط

1 - تحلیلی برخبرها،دستگیری مجید توکلی ازرهبران جنبش دانشجوئی وپخش تصاویر اوبا چادردریکی ازنشریات رژیم،پاسخ آگاهانه جنبش،نشان های
2 - شکست همه روزه رژیم،سناریوپاره کردن عکس خمینی تکرادخرداد76 وباعنوان عصرعاشورا،نقش صداوسیمای دروغ بهمراه براداران لاریجانی
1 - خبرهای روزایران دررابطه بامراسم تدفین،سوگواری آیت اله منتظری،حوادث جانبی آن،محاصره،حمله به خانه ودفتر منتظری،پسرش وآقای صانعی
2 - پخش پیام توهین آمیز خامنه ای وهوکردن مردم،تظاهرات چندصدنفره طرفداران خامنه ای وپخش آن توسط کیهان وصداوسیمای ننگ وسخنان امامی
1 - اتفاقاتی که درروزعاشوراافتادوکشتاری که درآن روزشکل گرفت،تداوم آن تاامروزودرپی آن ترورمسعودعلیمحمدی استادفیزیک دانشگاه تهران

2 - ضعف وعقب ماندگی رژیم ازنظراطلاع رسانی دربرابرجنبش،طرح وبرنامه ریزی برخوردباجنبش درعاشورا،نمایش نهم دی ودروغسازیهاوفریبها

3 -هدف ترورشهید سبز،مصاحبه های رضاپهلوی باتلویزیونهای لوس آنجلس درباره جنبش سبزواینکه هدف یادستورچیست؟جنبش سبزدر22 بهمن

1 - خبرهای تدارکات وآمادگی هموطنان معترض برای مراسم 22 بهمن،همینطورحاکمین برایران درتداوم طرحهای پس ازعاشورابرای رودررویی بامردم

2 -بی اثری برنامه های پیشین،ایجادوحشت بی اندازه دررژیم کودتابرای حضورمردم در22بهمن،هدف رژیم ازوابسته کردن جنبش به مجاهدین وسلطنت
1-درنوفل لوشاتوچه گئشت؟شباهتهای برخوردسفیروکارکنان سفارت ایران درفرانسه باتیغ کشها ولباس شخصیهای تهران،نظرپلیس فرانسه دراینباره
2 - اطلاعاتی درباره طراحی های رژیم کودتادراین روز،خبرهای تدارکات هموطنان برای بزرگداشت 22 بهمن درداخل وخارج کشور،پیامهای این جنبش
1 - گزارشی ازراهپیمائی هموطنان درپاریس ازمیدان  جمهوری تامیدان ملت ،زمینه سازیهارژیم،انتقال بسیجی هاوعوامل ازشهرهای کوچک به تهران
2 -برای 22 بهمن،هدف رژیم ازدعوت خبرنگاران خارجی،آیااین تهدیدها،خشونتها،کشتارهاوتجاوزها دلیل قدرت رژیم کودتاست یاترس،تدارکات جنبش
1 - خبرهائی ازچگونه برگزاری مراسم سی ویکمین سالروزانقلاب بزرگ بهمن ماه سال 57،حضورورویاروئی جنبش پرافتخارملت ایران دراین روز
2 -باتوجه به فضای سنگین نظامی امنیتی رژیم کودتاپس ازاعدامها،بازداشتهاوسرکوبهابویژه درهمانروز،22بهمن امسال یک پیروزی دیگربرای جنبش
1 -خبرهای روزایران،حمله ارازل واوباش باعنوان خانواده های شهدابه منزل کروبی،فتوای سیدعلی خامنه ای درباره چهارشنبه سوری وضرروفسادزیاد
2 -خواندن این جشن ملی هزاره های ملت ایران،بازداشتها،تهدیدهاواحکام اعدامهاهمه نشان ترس ووحشت بی اندازه رژیم کودتاازحضورمردم دراینروز
1 - خبرهای روزایران،مرخصی هائی که بانام آزادی به زندانیها داده شدودوباره  بازگردانده شدند،ابتکارات آزادشدگان درزمان مرخصی،شرایط جهانی
2 -درخطرجدی قراردادن ایران،تهدید اوباما،ادبیات سخیف واوباشی احمدی نژاد،حالت آماده باش نظامی دادن خامنه ای وامنیتی کردن بیشترحلقه حاکمیت
تظاهرات خودجوش ایرانیان درپاریس،لندن،برلین ودیگرکشورهای جهان درمقابل لانه های جاسوسی رژیم دراعتراض به جنایتهاواعدامهای ضدانسانی
تداوم اعتراض  به اعدام 5 هموطن،اعتصاب غذای جعفرپناهی ومحمدنوری زاد،آزادشدن علی وکیلی قاتل بختیاردرمقابل آزادی خبرنگارگروگان فرانسوی
خبرها ورویدادهای ایران درآستانه نخستین سالگردکودتای انتخابات 22خرداد،تدارکات درایران وخارج کشور،تهدیدات واخطارها،چرارژیم مجوزنمیدهد
خبرهادرآستانه سالگرد کودتای 22خردادرژیم علیه مردم وآغازجنبش پرافتخار،بی اثری جنایتهاوتهدیدها،ریزش شدیدازدرون رژیم،تظاهرات پاریس و
تظاهرات اعتراضی هموطنان درتهران،شهرستانها،بویژه دانشگاهاعلیرغم فضای بشدت پلیسی امنیتی وبیانیه لغوراهپیمائی،حمله اوباش به دفاترمراجع
خبرهای ایران،سالروزقیام 30تیر،نامه مجیدتوکلی اززندان اوین،تظاهرات دربازارتهران وشهرستانها،آسیب شناسی جنبش وضرورت هماهنگی نیروها