رادیو آزادگان         

زمان پخش   

Nov 21,2004

محمود مهران ادیب 

Mar20,2007

Mar19,2008

July26,2011

July26,2011

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 قتلهای زنجیره ای
پیام نوروزی  سال 1386
محمود ادیب - پیام نوروزی - از افسران ملی ارتش ایران

1-مبارزه ملت ایران به رهبری مصدق باعث بیداری وهشیاری ملتهادرخاورمیانه وبسیاری ازنقاط جهان شد وقیام 30 تیربزرگترین درس برای ملتهای دربنداستبدادواستعمار،اعلامیه تهدیدآمیزقوام،قیام،پایداری وپیروزی

2- نامه بازرگان به خمینی،ضرورت همبستگی نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه برای برقراری دادگری وعدالت که ازخواسته های ملت ایران درطول تاریخ است،گسترش خشونت وفساد توسط رسانه هاوعوامل رژیم