علی عباسی                                                                   رادیو آزادگان                   

زمان پخش
June22,2012
June22,2012
June22,2012
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1- شرایط دانشگاه ها ووضعیت اجتماعی دانشجویان، انواع نیروهای حفاظتی وامنیتی ، سپاه ونهادرهبری،بسیج دانشجوئی چیست وچه نقشی ایفامیکند؟سخنرانی احمدی نژاددردانشگاه امیرکبیرواتفاقات آنجا،
2- ماجرای محمدیوسف رشیدی درآن روزورخدادهای پس ازآن درباره او،سرکوبهای روزهای بعد دانشجویان باتوجه به قول احمدی نژادمبنی برعدم تعقیب آنها،ناپدید شدن تعدادی دانشجو،فسادمدیریت دردانشگاه
3- ونحوه انتخاب،مافیای رئیس دانشگاه امیرکبیرومعاون ورئیس دانشگاه عمران،درگذشت آمنه زنگنه درخوابگاه،مشگلات حاضر،جنسیتی وعلوم انسانی،مبارزات دانشجوئی،نتایج طرحهابرای کنترل دانشگاه