برنامه زنده آزادگان

قاصدک ، سروده وباصدای مهدی اخوان ثالث ، قاصدک! هان، چه خبر آوردي؟ از کجا، وز که خبر آوردي؟ خوش خبر باشي، امّا، امّا ، گرد بام و در من ، بي ثمر مي گردي.، انتظار خبري نيست مرا ، نه زياري نه ز ديّاري ، باري، برو آنجا که بود چشمي و گوشي با کس، برو آنجا که ترا منتظرند. ……

شب،سکوت،کویر – آوای محمدرضاشجریان، اهنگسازونوازنده کمانچه کیهان کلهر،سایرنوازندگان حسین بهروزی نیا،اردوان وبیژن کامکار،سبک ودستگاه مقامی خراسان،سروده ها ازعطار، باباطاهر، معلم،ابتهاج وسایه

هاله سحابی – گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدروتدارک خاکسپاری،خبردروغ صداوسیما در اینباره،گواهی شاهدعینی حامدمنتظری نوه آیت الله منتظری وتشخیص پزشک معاینه کننده دررابطه بااین جنایت

درگلستانه بخش 1 – آوای شهرام ناظری ، سروده سهراب سپهری ، آهنگساز هوشنگ کامکار

بهارغم انگیزگلهای تازه شماره 7 – آوای عبدالوهاب شهیدی باهمکاری جواد معروفی ،همایون خرم ، جهانگیرملک ،شعر سایه گوینده فخری نیکزاد

محمد برقعی 1 –  بازهم دراین جهان وحشی وبازهم تکرارتجاوزصهیونیستها به فلسطین،چرافلسطین شاخص وجدان دردآشنای انسانهای آگاه شده وچراآگاهی ها هروزدراینمورد بیشتر وبیشترمیشودوچرامیلونهامیلیون بحمایت برخواسته اند،چرابرخی حکومتها کشتارهاراتوجیه وباامکانات تبلیغاتی قوی وفراوان دست بفریب میزنند،چرامردم ایران فعال نبودند؛شعارفاشیستی نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، آنوقت مراجعه به سازمانهای بین المللی حقوق بشر

محمد برقعی 2 – عمر40 ساله رژیم ایران ودعوای 70 ساله اسرائیل وفلسطین،آیاحماس یعنی فلسطین وچرااینطورتبلیغ میکنند،اسرائیل تنهاکشوری درجهان که هم بمباران وکشتارمیکندودم ازموردظلم ونابودی میزند، نتانیاهو ایرانیها رابدترازهیتلروبزرگترین دشمن قوم یهودازهزاره هاپیش درمجامع رسمی معرفی وکسی هم اعتراض نمیکند،چراایجاددوکشورمنتفیست،کشورنژادپرستانه اسرائیل با9میلیون ساخته شده در 93درصدو5میلیون اصلی در7درصد

محمد برقعی 3 – زندان غزه یاغزه شلوغترین منطقه جهان،چه وقتی حماس راکت پرتاب کرد، تبلیغات چه میگویند،چرابیشترین کشورهای اروپائی باهیتلردرکشتن قوم بهودهمراه بودندوچرابه پیام هیتلرمبنی انتقال آنهابه کشورشان پاسخ ندادند،نقش پول وتبلیغات دروارونه نشان دادن حقایق،چندرسانه غیروابسته ومردمی داریم،کمک کمک عربستان به سایت وتلویزیون ایران یاعربستان اینترنشنال دوبرابرکمکی است که ایران به حزب الله میکند

محمد برقعی 4 – همراهی کشورهای اروپامثل اطریش،آلمان،فرانسه وآمریکادرمتوقف کردن بیانیه های سازمان ملل درمحکومیت جنایات صهیونیستها،تفاوت قدرت نظامی اسرائیل بابسیاری ازکشورهای جهان وتوان اقتصادی دوبرابرعربستان و6 برابرایران، آمار73 درصدی مردمانش که برترین قوم خدایند برای نابودی مخالفان،تنهاکشوریکه نامش به دینش بستگی دارد ومرز جغرافیائی ندارد،مخالفت با خامنه ای چه ربطی بقبول سرکوب ملت فلسطین دارد   

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز بخش 1 با عنوان آنسوی دولت و بامقدمه از رادیو آزادگان

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز با عنوان آنسوی دولت بخش 2

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز با عنوان آنسوی دولت بخش 3

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز با عنوان آنسوی دولت بخش 4

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز با عنوان آنسوی دولت بخش 5

گفتگوی افشا شده محمد جوادظریف با سعید لیلاز با عنوان آنسوی دولت بخش 6

زمستان است ، آوا پروین (زهرایی منفرد) ترانه سراوگوینده  مهدی خوان ثالث ، ترانه ساز: امین الله رشیدی

سووشون ، آوا همایون شجریان ، هم آوایان سحرمحمدی ودنیا کمالی ، موسیقی تهمورس پورناظری ، سروده پوریا سوری ، تکنوازکمانچه سهراب پورناظری

خجسته نوروزباستانی این پیام آور بهاران و سرزندگی ، چیره گی روشنائی برتاریکی و سیاهی را بر هم میهنان و تمامی آزادگان جهان شادباش و پیروزبادمیگوئیم

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 7sin-97-ba-Mosadegh.jpg است

اندکی صبر سحرنزدیک است

تصنیف نوروز ، با صدای مهدیه محمدخانی

محمد برقعی شادباد و پیام نوروزی بخش 1

محمد برقعی شادباد و پیام نوروزی بخش 2

محمد برقعی شادباد و پیام نوروزی بخش 3

یونس پارسا بناب – شادباد و پیام نوروزی به فارسی و ترکی آذری

نوروز با صدای همایون شجریان ، آهنگساز: سهراب پورناظری ، ترانه‌سرا: اسحاق انور

بیاد عارف یا چاووش 1، آوا محمدرضا شجریان ،اجرا  گروه شیدا ،سرپرست و نوازنده تار محمدرضا لطفی ، دستگاه بیات ترک ، غزل و تصنیف ه. الف. سایه (هوشنگ ابتهاج)

تسلی وسلام ،آوای پویااخواص، آهنگساز مجیددرخشانی، سروده مهدی اخوان ثالث ، تقدیم به دکترمحمد مصدق باعنوان نام مستعار پیرمحمداحمدآبادی بعلت سانسور ووحشت و مجازاتهای رژیم محمدرضاشاه درپس کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد ازنام مصدق ، بمناسبت 14 اسفند سالروزدرگذشت رهبرنهضت ملی ایران

گفتگوهای اخیر رادیو

جمال درودی 1- بمناسبت سالروزدرگذشت زنده یادعلی اردلان ازرهروان دکترمحمدمصدق، نمادی ازاستواری واستقامت واسطوره ای ازپاکی تقواباطعم تلخ زندانهاوشکنجه رژیم شاه وبعدازانقلاب بویژه با فتوای آقای خمینی برارتدادجبهه ملی وجمله معروف او که نه من جاسوسم ونه شما مسلمان

جمال درودی 2 – چراانقلاب شد،رهبرانقلاب شاه بودیاآقای خمینی، اینکه پهلوی پرستهاونوکران بیگانه دربلند گوهای ارباب ساخته مثل لوس آنجلسی،من وتو،صعودی اینترنشنال،بی بی سی،صدای آمریکاوغیرومرتب تکرارمیکنندکه مردم دربهشت بودند.خوشی،حماقت کردندوانقلاب یک حقیقت آست یا طنزمسخره، آیاانقلاب ازهمان چندسال پیشین آغازشد

جمال درودی 3 –یاازروزبعدازکودتای خائنانه وننگین 28مردادتوسط شاه،علمای فاسدومدرک داران خودفروخته بدستورآمریکاوانگلیس،دیکتاتورترسوی وابسته فراری،محاکمه دکترمصدق،اعدام دکترفاطمی وافسران،کشتاردانشجویان ومحاکمه دردادگاه نظامی ،ساختن زندانها و اوین زندانیان کشته شده درنیمه شبان،اعدام گلسرخی هاوجوانان حق طلب، بیداد فقروگرسنگی درهمان زمان جشنهای2500 ساله

جمال درودی 4 – ،انقلاب منحرف شد،انقلابی که توسط دانشگاهها،روشنفکران،احزاب ملی،شعرا ونویسندگان، قضات وکلا، شب شعرها،کارمندان دولت،ادارات وبانکها،شرکت نفت و..را بچندآخوندنسبت دادن توهین به ملت بزرگ ایران آست،شاه صدای انقلاب راشنیدوپهلوی پرستها شورشش میگویند،دوقاب عکس هردوزشت وکریه حال ازتومیپرسند کدام قشنگتراست،اگرخمینی هم نبودانقلاب میشد

محمد برقعی 1 – وضعیت امروز ایران ، چرا وچگونه است که دانشمندهسته ای ایران را درروز روشن وبه این نسبتا آسانی ترور میکنند، آیا اینها نشانه هائی نیست ازوضع شکننده وضربه پذیری نیروهای امنیتی؟ چرانیروهای امنیتی ایران با آنهمه اقدامات بازدارنده درمنطقه وجاسوسهای ریز ودرشت دشمنان

محمد برقعی – 2 ، بویژه اسرائیل که عواملشان درپنتاگون هم نفوذ کرده بودندپیشترو جلوتر بودند،آیااین نتیجه تسویه وسیع احمدی نژاددروزارت اطلاعات، وحذف نیروهای باتجربه وکارا، و جایگزینی نیروهای غیرمتخصص وابسته بخودش با حمایت رهبر نیست ، چرانیروهای غیرمتعهد وقابل خرید ؟

محمد برقعی 3 – چراماموروزارت اطلاعات سپاه دربیت رهبری جاسوس اسرائیل است ؟ چرا 15سازمان اطلاعاتی امنیتی که هیچکدام همدیگررا قبول ندارندومعمولا نیروهای امنیتی سپاه دردراس اند که بسیارهم ابلهانه عمل میکنند،دعواهای تندروهاو اصلاح طلبان برسرقدرت درحکومت مطلقه ولایتی

محمد برقعی 4 – سوراخها وعوامل نفوذی با تظاهربه عملکردمذهبی دوآتشه وشعارهای تندروانه و فراتراز دیگران، ازنظرجامعه شناسی و روانشناختی چه کسانی به اعضا خانواده زور میگویندومورد آزاروخشونت قرارشان میدهند؟چرامحکومیت فاسدان،جنایتکاران و اوباش کمتراز یک دانشجوی معترض است؟

محمدبرقعی 5 – آیا این طرح های ائتلافی نتانیاهو، سلمان وپسرش وباشیخهای خلیج فارس درجنوب ایران، وباز نتانیاهو،اردوغان وعلیف،حضورداعشی هاو ترور محسن باقرزاده دانشمندهسته ای درشمال غربی،برای کشیدن ایران به جنگ درراستای کمک به ترامپ درانتخاب نبود،ازمعدودبرخوردهای منطقی حاکمین

محمد برقعی 6 – ارتش اردوغان بادست بازدر5 کشور،نزدیکی هرچه بیشتربانتانیاهودراینروزها که ترامپ انتخاب نشد،شعرخوانی آی ارس ونقش برندا شیفر مامورسابق آمان بخش اطلاعات ارتش اسرائیل وتزمرزها و برادران درباره آذربایجان وباکو،چرابازگشت به غرورملی وهویت ملی تنها راهکاربرون شد از این شرایط است

هما ارژنگی – یلدا ، هزاران ساله جشن

نعمت آزرم 1 – یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران، تولدخورشیدنماد ومظهرمیترا ایزدمهر بنابرباور و داشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان

نعمت آزرم 2 – زندگی درشادمانی معنی پیدامیکند یا درعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی، ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی، ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی، فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و

نعمت آزرم 3 – جایگاه داد و دهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی، تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ، فرهنگنامه بزرگ ایران

نعمت آزرم 4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوند با کاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است

نعمت آزرم 5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبر با زادروز میترا، میلادمهرنجات دهنده، برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری، شب چله یاشب چراغ، میوه هاوخوراکیها، سروده یلدا اهدابه هم میهنان

یونس پارسابناب 1 – بازهم دراین جهان متلاطم پرخشونت،آشوب مرکزاصلی بحران ،گسترش آن ازکشورهای خاورمیانه به سراسرجهان وبه دل خود هیولای ایجادکننده تاآفریقا،اخراج جف سنشر،خودصاحب خانه بینی ذهنیت حداقلی

یونس پارسابناب 2 – موضع وبرخوردهای جنگی ترامپ با سه نهادوگروه بزرگ درآمریکا، واتحاد او با نتانیاهو و محمدسلمان، پاسخ به این پرسشهاکه آیا انتخاب ترامپ اثربسیارمثبت ومستقیمی دررشد افکارفاشیستی وراست درجهان داشته

یونس پارسابناب 3 – کسان یاگروه هائی دردولت آمریکا که خواهان حمله زمینی به ایران هستند،آیادرقدرت وحاکمیت ایران کسانی هستندکه پروژه آمریکائی کردن کشوررادارند،تغییرنظامی است یاباکودتا،خصوصی سازی هرچه بیشتر

یونس پارسابناب 4 – تحریمهاوفجایع آن،چه گروه هاودسته هائی درداخل وخارج ایران ملی گرائی رابرابرناسیونالیست میدانندوچرا،پیروزی ملت ایران دراین حدود 40 سال دردوآزمون بزرگ چه با استبدادیان وچه دررودروی بابیگانگان غارتگرومتحدانشان

یلدایتان خجسته وپیروز ، سحرگاهان نزدیک است

محمد برقعی 1 – نگاهی به اوضاع اقتصادی وسیاسی ایران درپس تحریمهای ضدمردمی ترامپ وتاثیرات زیانبارآن برطبقه متوسط وبویژه قشرهای کم درآمد که همه روزه بیشترباعث کمبودها ونبودامکانات درهمه زمینه ها حتی دربهداشت ودرمان شده است ،  این پرسش درداخل که چگونه میتوان ازاین دام رها شد وچگونه نیروهای شریف و اخلاقمنددردرون وبیرون میتوانند دراین راه همگام وهمراه شوند

محمدبرقعی 2 – آیاتنها راه فقط همین شکل جاری به اصطلاح سیاسیت ، سه طیف موجود دراین راه بخش یکم ، پهلوی پرستها یا سلطنت طلبها، مجاهدین ومنفردها که باورمندبه تجاوز بیگانگان هستند، بخش دیگرسارقین و فاسدین داخلی ، بخش سوم گردانندگان ومجریان رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان چه لوس آنجلسی وبی بی سی گونه همچون من وتو واینترنشنال با این منطق که مردم بشورند وارباب حمله کند

محمد برقعی 3 – این پرسش که آیا ارباب باشرایط موجودش چه میتواندومیخواهدبکند،اطلاعات غلط ودروغین وچهره بد را بدترنشان دادن ازبلندگوهای آلوده ، تاحتی تحریم ورزش ایران وسخنان نفهمیده ونسنجیده ، نتیجه شورشهای کوربا توجه به تجربه سرکوبهای رژیم، واهی بافان بدون داشتن حتی یک سازمان یا تشکیلات منظم ودرست، خیال ایجاد قیام با کپی برداری ازخمینی، سرگرمی یک عده باخیال رهبری مردم

محمد برقعی 4 – زیانهای فروش جنس تقلبی به مردم، تاریخ سازی و وآژگونه گویی، خبرهای دروغ و تهوع آور، براندازهابا شعارهای حتی خودفریب با بلندگوهای آوای کوس، زنان ایران بنابرتحقیق وباورصاحبنظران پیشرفته ترین زنان باتوجه به ارتجاعی ترین وعقب مانده ترین قوانین راجع به زنان درکل خاورمیانه وآفریقا و آمریکا هستند،طیف دوم اصلاح طلبان داخلی  که درخارج طرفدار ندارند

محمد برقعی 5 – طیف سوم که نمیخواهندبیگانه حمله کندودرپی براندازی بصورت مدنی،بااین تفکرکه مردم خود بسیج شوندواینهابادرست کردن شورای گذار،نوشتن قانون اساسی وغیروخودبقدرت برسند، تنهاملتی که درمنطقه مستعمره نشداگرچه حتی حکومتهابازیچه بودندوهرگاه که زمان وشرایط را مناسب دیدندباخیزش وجانفشانی برای رهایی وآزادگی ازهربندبه شیوه های نوین بپاخواستند،که این ازتجربه تاریخی فرهنگی این ملت بزرگ است

محمد برقعی 6 –  سخنان هیکل درباره ایرانیان،فردوسی وزبان فارسی،کارسیاسی ووارونه گوئی ازبلندگوهای ناسالم،آیایک مدرسه یا یک درمانگاه ساخته اند،سایتهاوزوم های سیاسی مستقل دراین نظام سرکوبگراحمق خرافی،نگاهی به تلاشهاوازخودگذشتگی سازمانهاومردم نهادهاوفردی داخل کشور، نه ازسرسیری بل خودگرسنگی بااینهمه فشاروبندوبلا که به کمک یگدیگر میروند،فرصت تاریخی، درون مرزبشدت نیازمندوبرون بشدت باامکانات

یونس پارسا بناب 1 – بازهم دراین جهان پرخشونت وجنایت ، وحشی وپر آشوب، انتخابات درپیش روی آمریکا ، افکارنیوفاشیستی ترامپ وتفاوت او با جو بایدن ، حمایت وتلاش جوانان و زنان فعال برابری خواه بویژه زنان مهاجر خاورمیانه و آمریکای جنوبی ، همینطوررنگین پوستان وملیتهای مختلف ضد فاشیست ازبایدن ، تضادو رودررویی دوکاندیدا وبی نظیری آن

یونس پارسابناب 2 – شواهد ونشانه ها ازخواست اکثریت مردم آمریکادرباره عدم موفقیت ترامپ،حرفهای اودرکمپینها و اجتماع های انتخاباتی، شو و نمایش دررابطه با تحت تاثیرقراردادن افکارعوام، پاسخ به این پرسشها که آیا اقدام نتانیاهو وسلمان شاه عربستان و پسرش محمد باهمراهی حکام جزایر 60 و 70 ساله ساخته خلیج فارس ازجنوب ایران وازشمال بازنتانیاهو واردوغان

یونس پارسا بناب 3 –همراه الهام علیف درجنگ قره باغ ، درراستای کمک به ترامپ باتوجه به ناکارائیهای او وبخصوص فشارحداکثری اقتصادی و تحریمهابرعلیه ملت ایران برای ایجاد فضای جنگی با باوربه استبداد حاکم برآنجانیست؟ آیا ترامپ درصورت شکست حاضر بقبول خواهد بود یانتیجه را به دیوان عالی آمریکا که خانم بارت آخرین انتصابی انتخابی اوست ارجاع خواهدکرد، آنچه بایدکرد آزادگان صلح طلب و آزادیخواه مستقل

زمزمه سرود برای محمدرضا شجریان ازدکتر سیروس بینا درسال 1381 ، باتوجه به آوای ونوای استادبی همتای آواز کشورمان وبا اشاره ها به گوشه های 7 دستگاه موسیقی گرانمایه و گرانقدر ایران

محمد برقعی 1 – درجهان امروز چه میگذرد؟  ، چگونه روابطی حاکم برسیستم عدالتی وقضائی آمریکاست بویژه دراین روزهابا فوت خانم روث بیدرگینزبرگ قاضی دیوان عالی وحضورترامپ با ،  رخدادهاوداستانهای تکراری هروزبشکلی

محمد برقعی 2 – بنوعی وجه تشابه شرایط امروزین وضعیت قضائی آمریکا با ایران در راستای حاکمیت هرچه بیشترمحافظه کاران برنظام حقوقی شان که بشدت برای آمریکائیها مهم است،اصطلاح  جنگ تن به تن ، تفاسیروبرداشتهای شخصی ازقانون

محمد برقعی 3 – آیادرنظامهائی که مشهوربه قانونمندی هستندقوانین برای همگان منصفانه براساس عدالت وبطورمساوی وبدون تاثیرقدرتمندان وصاحبان نفوذاست، دراین جوامع قوانین را چه کسانی مینویسند، چراقوانین بگونه ای دگرتفسیروتوجیح میگردند

محمد برقعی 4 – اعمال زورودخالت غیرمستقیم قدرت درغرب وآمریکا ازطریق قانون، باورمندی مردمان به آن، فاجعه درد باربی اطمینانی، درحاکمیت فعلی ایران،بانام حکم خدا برای ماندگاری درقدرت ، توهمات ذهنیتهای ذلیل حاکمان،بلا ومعضل اعدام درجهان

محمد برقعی 5 – چرابا اینهمه عجله نویدافکاری را اعدام کردند؟ نقش وهیاهوودخالت بیگانگان ورسانه ساخته وپرداخته هایشان چون لوس آنجلسی ، من وتوواینترنشنال سعودی درهمیاری و همکاری بارژیم ولایت فقیه درایجادخشونت وجنایت،ملت ایران اسیرمثلث شوم

یونس پارسابناب 1 – بازهم دراین جهان بهم ریخته وحشی، انتخابات درپیشروی آمریکاونگاه داخلی وخارجی به آن دررابط با کم یا بیشتر شدن آشوب وخشونت درجهان، آیا انتخاب دوباره ترامپ بازدرتداوم حمایت از جنگ افروزانی چون نتانیاهو،سلمان و پسرش محمد، وتهدیدها وتحریمها درراستای تجاوزوتجزیه کشورها بویژه ایران خواهدبود؟چرایک سوم مبتلایان وقربانیان کرونادرآمریکا هستند

یونس پارسابناب 2 – آیا امکان مجدد انتخاب ترامپ وجود دارد، تظاهربه روئین تنی،آیا ترامپ بااینهمه ذهنیت ورفتارنیوفاشیستی و درراس قویترین کشورازنظرنظامی یک خطربرای بشریت نیست؟هشیاری وآگاهی ملت بافرهنگ ایران که باهمه تنگناهای تحریمی وتبلیغی دروغین دشمنان مزدوروبیگانگان واستبدادسرکوبگرحاکم همچنان پاسدارایران وایرانی تا برپائی حاکمیت ملی ست

جمال درودی 1 – تهران، گزارش شاهدزنده از 67 مین سالگرد کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادتوسط شاه ودربار، علمای فاسد بقول دکترمصدق، خودفروختگان مدرک دار، چون بقائی ومکی بدستور آمریکا و انگلیس، بی نتیجه شدن اعتصاب وتحصن نیروهای ملی دربرابر کاخ شاه، تشکیل جبهه ملی ایران، کودتا نه محصول 25 تا 28 مرداد، کودتا ازآغاز نخست وزیری مصدق،

جمال درودی 2 –درایت وآگاهی مصدق دردفع همه روزه آن، چرامصدق پیشنهاد همه پرسی یا رفراندوم برای انحلال مجلس کرد؟ طرح مجلس برای سرنگونی مصدق،رابطه نتیجه این همه پرسی در 21 مرداد با شروع کودتا در25 مرداد، چراشاه فرارکرد؟چراکودتا علیه ملت بود؟ چرافرمان برکناری مصدق پس ازنیمه شب باتانک ومسلسل نیروی نظامی وپس ازکلمه رمز بی بی سی ابلاغ شد

جمال درودی  3 –چرا درنیمه های شب دکتر فاطمی وزیرامورخارجه بالباس خانه وچندنماینده مجلس ازجبهه ملی دستگیر شدند، واژگونه گوئی تاریخی وتلاش درناآگاه نگه داشتن جامعه وبویژه جوانان ازتاریخ راستین توسط رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان ومزدوران ازنوع لوس آنجلسی، من وتو درفضای بسته و استبدادی حکومت  ولایت مطلقه، نقش تخریبی وتظاهرات حزب توده وتوده ای نفتیها در25 تا 26 مرداد،

جمال درودی 4 -تبلیغات آمریکا وانگیس دررابطه با تسلط کمونیستها برایران، خودداری ازتظاهرات، چوبدستیهای خراطی شده یکسان،بسیج ارازل واوباش ورجاله ها ازمحلهای فرودست وتخریب وآتش زدن مراکز خبری وسیاسی،کامیون کامیون عکس شاه، سرکوبهاوبها وبازداشتها ازروزکودتا وپس ازآن، اعتصابهاازروز بعد، پیش بینی دکترمصدق از آینده شاه بهنگام آتش زدن خانه اش  به نقل از دکتر غلامسین صدیقی

پخش زنده رادیو ملی آزادگان

مرغ سحر،همایون شجریان،عبیرنعمه،رهبرآرش گورانی و با نوازدگانی از سراسر جهان

به مناسبت یکصد و سی و هشتمین زادروز دکتر محمد مصدق
رهبر نهضت ملی ایران و بنیانگذار جبهه ملی ایران

موزیک‌ویدیوی «بنی آدم» با صدای «علیرضا قربانی» و همراهی خوانندگان ایتالیایی و نوازندگانی از نقاط مختلف دنیا منتشر شد. این اثر با موسیقی «پژمان تدین» بر روی شعر معروف «سعدی» آماده شده و حال و هوای آن براساس شرایط این روزهای شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در کشورهای مختلف دنیا است.

خجسته نوروزباستانی ، این پیام آور بهاران و سرزندگی ، چیره گی روشنائی بر سیاهی و تاریکی، بر هم میهنان و تمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد اندکی صبر سحر نزدیک است

تصنیف ای هم وطن ، با صدای نغمه اصفهانی

تصنیف نوروز ، با صدای مهدیه محمدخانی

نوروز با صدای همایون شجریان ، آهنگساز: سهراب پورناظری ، ترانه‌سرا: اسحاق انور

در سکوت میهن ، آوای: مهدیه محمدخانی، آهنگساز: حسین بهروزی نیا، کمانچه: سعید فرجپوری بربت: حسین بهروزی نیا
سازهای کوبه ای: بهنام سامانی، شاعر: مسعود کلانتری

زاد روزعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد
On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians
all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

یلدا، این کهن جشن دیرپای نورومهربانی ، بازمانده ازنیاکان پاکنهادمان برهمه مهرورزان خجسته باد

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، با پایان 
یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم 
جدید صادرکرد
  هما ارژنگی – سروده ستارخان سردار ملی با صدای شاعر   
ستارخان- آوا و آهنگ بیژن مفید 
 با ستارخان  -  سروده نعمت آزرم تهران 13 امرداد 1358 خورشیدی ، 
بیادمان 74 سالگی انقلاب مشروطیت ایران - باصدای شاعر- 
موسیقی متن فیلم اسفندیار منفرد زاده 
 نعمت آزرم - 1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای
 ننگین ترکمانچای وگلستان باروسیه،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله 
بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان با دسیسه ها و حمله انگلیس 
نعمت آزرم - 2 - عوامل عقب ماندگی جوامع،یک جلد بحارالانوارو هزارسال عقب 
ماندن یک ملت ، بیداری تاریخی، الگوئی و سرآغازی انقلاب مشروطه درعرف 
انقلابهای مدنی ومسالمت آمیز، بزرگترین برخورد سنت وتجدد
نعمت آزرم - 3 - طرح تزجدائی دین ازدولت برای اولین بارتوسط اندیشمندانی 
چون فتحعلی آخوندزاده،هشیاری نیاکان ما دربرپائی وبرجائی این انقلاب 
باتوجه به جامعه 80 درصدی ایلاتی وروستائی، قانون اساسی مشروطه،
نعمت آزرم - 4 - برای نخستین بارمردم ایران درتاریخ درازمدت چندهزارساله
 خود دارای حقوق قانونی انسانی وسیستم اداری دولت ملت میشود،مثلث قدرت
درایران،نقش آنها ،حضوربخشهائی ازاین نهادها درمشروطیت
نعمت آزرم - 5 - مطالبات انباشت شده هزاران ساله ملت ایران،ممانعت و 
جلوگیری ازآشکاری ویابه بحث گذاشتن رویدادهای مهم و واقعی تاریخی توسط
استبدادچکمه ونعلین وقدرتهای استعماری،چگونه برخورد شخصیتهای
نعمت آزرم - 6 - آن روزگاران بامتحجرین ومستبدین،انقلاب مشروطه ازبزرگترین 
پدیده های تاریخ ایران،این ساقه نوپا از آغازبا دو قدرت مهیب ایران، 
سلطنت مطلقه وولایت مطلقه آخوند مرتجع دست وپنجه نرم کرده و
نعمت آزرم - 7 - بیشترامکانات نیزدردست این دوگروه بوده ،قانون اساسی 
ایران عملا باخون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضاشد،ستارخان 
ویاران برای استقلال ویکپارچگی ایران جنگیدند،مشگل شخصیتی،
نعمت آزرم - 8 -وکلای فضولی ملیتهادرایران بقول خودشان،این نمایندگی
راازکه گرفته اند،پاسخ بزرگان آذربایجان همچون شهریاربه خائنین و
فریب خوردگان،درهم آمیختگی مفهوم ایرانیت درتار وپوداین ملت،سروده ستارخان
سیروس بینا 1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای 
هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و 
قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین 
صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش 
هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
سیروس بینا 3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای 
هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و 
قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
سیروس بینا 4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین 
صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش 
هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
سیروس بینا 5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای 
هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و 
قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
سیروس بینا 6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین
صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش 
هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست از شهریار
محمد مصدق  - سخنانی کوتاه درروز30 تیر، درباره علت استعفا ، قیام ملی 
مردم ،کشتارآنهاتوسط نیروهای فاسدرژیم جنایتکارمحمدرضاشاهی وخبرپیروزی 
دردادگاه لاهه ،همراه با بخشی از ،سرود 30 تیر از استاد حسین ملک
حسین موسویان 1- تهران،چرائی و چگونگی خیزش مردمی درقیام ملی 30 
تیر،نگاهی کوتاه به رخدادها،برخوردهاو مخالفتهادرراستای به نخست وزیری 
رسیدن دکترمصدق،برنامه دولت اودر دو جمله استقلال وآزادی
حسین موسویان 2 - مبارزه درکوتاه کردن دست استعماربویژه انگلیس 
ودیگر،انتخاباتی صحیح وبدورازدخالت ونظرهیئت حاکمه،یعنی دمکراسی وحاکمیت 
ملی،کارشکنیهاازچندجانب،نیروهای راست وحکومتی وچپ وابسته
حسین موسویان 3 - شکایت دولت انگلیس به دادگاه لاهه، حضورودفاع جانانه 
مصدق همراه با پیروزی،معرفی اعضا کابینه وتغییر نام وزیرجنگ به دفاع ملی 
درزیرنظردولت،واینکه شاه باید سلطنت کندنه حکومت،
حسین موسویان 4 – عدم پذیرش شاه واستعفای مصدق در25 تیر،
انتخاب قوام السلطنه توسط شاه ومجلس وابسته همراه با فرمان 
تهدیدآمیزاو،دعوت به قیام ازطرف نهادهای مردمی،بخاک خون کشیده شدن اعتراض کنندگان
حسین موسویان 5 – استعفا قوام بناچاروگزینش مصدق بعنوان نخست وزیرازمیان خون وآتش، ویژه گیهای دولت ملی در سیاست خارجی وداخلی،تفاوت آن با دولتهای پیش وبعد،بویژه درتحریمهای جهانی به رهبری انگلیس
حسین موسویان 6 – ملی کردن شیلات شمال،سازمان کشورهای غیرمتعهد جهانی درپس 
آن، دولت پاکدستی اخلاقمندی که تلاش کردبه جهانیان نشان دهدکه بادرستی 
واخلاق میتوان بسوی انسانیت رفت،نه این افتضاح حاکم
محمد مصدق -  گزارشی کوتاه ازبرگزاری جلسه دادگاه بین المللی لاهه
یونس پارسابناب 1– بازهم دراین جهان درهم ریخته ی پرآشوب وخشونت،تفاوت 
بسیارمهم ترامپ بادیگرروسای جمهورآمریکا، صف آرائی جدیددرسطوح بالا،حاکمان وهمکارانی که خواهان جنگ زمینی برعلیه 3 کشورودر راسشان ایران
یونس پارسابناب 2– نتایج وفجایع آن چه خواهد بود وهمینطور وضعیت
جهان درپی انتخاب دوباره ترامپ،آیااین سیستم حاکم بربخشهائی از جهان 
راه حلی غیراز وحشیگری وتنفر و جنگ میشناسد،نارسیسیزم وانزجارودشمنی 
بامسلمانان
یونس پارسابناب 3-قربانی نمودن مردم وتجزیه کشورهادرراستای تلاقی 
تمدنها،آیاقصدتجاوزبه ایران خواست ترامپ است یاگروه (ب)،اودقیقامیداندچه 
میکند،شباهت بین آتش زدن کشتی های درخلیج فارس وبمبهای شمیائئ درسوریه
یونس پارسابناب 4 –خواست مشترک مردم ایران باآن فرهنگ والای انسانی دراین 
روزگاران پرازدروغ ونیرنگ بابیگانگان غارتگروبوقهای تبلیغاتی 
مزدورانشان،وحاکمیت سرکوبگرولایت مطلقه،وظیفه نیروهای استقلال طلب وآزاده
علی شاهنده 1- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران 
درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده 
ایران،بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت 
مصدق وانگیزه های آن
علی شاهنده 2- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران 
درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران 
بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق 
وانگیزه های آن
سرود30 تیر - اجراتوسط گروه ملک ،رهبرارکستر منوچهرگودرزی ، نوازندگان ، 
جمشیدآقائی ، داریوش حدادی،فرح متکلم ، مسعودبیگی ، آهنگساز حسین ملک
غزلیات  مولوی ، باصدای احمدشاملو ، آهنگساز ورهبر
ارکستر فریدون شهبازیانستارخان - آوا و آهنگ بیژن مفید
تصنیف ای باغبان -آوا سپیده رئیس سادات،تار وسرپرست گروه حمید متبسم،
گروه مضراب، آهنگسازرامین عظیمیان ،آرمان سیگارچی،سه تار پژمان زاهدیان،
سازهای کوبه ای نغمه فرهمند،سرآینده مهدی اخوان ثالث به یادمصدق
سیمرغ - باآوای همایون شجریان ، آهنگسازحمید متبسم ، گروه کر به رهبری 
هومن خلعتبری ، سروده ها از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی
سنفونی رستم وسهراب ، آوای دریا داور، میلاددیاتری،باهمراهی 
ارکسترفیلارمونیک ارمنستان،موسیقی ورهبرارکستر آهنگسازبزرگ ایرانی لوریس 
چگنواریان
به ياد قمرالملوك وزيري، شمس و قمر بي همتاي آواز ايران ، همزاد جنبش 
مشروطیت . شعر و صدا سيروس بینا